ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПЕРИОД 01.01.2016-31.12.2016
Приходи            
             
1 Приходи од камати       9.00 ден.  
2 Приходи од проекти       1,440,058.00 ден.  
3 Пренесен вишок од минатата година       80,342.00 ден.  
4 Вонредни приходи       8,979.00 ден.  
             
Вкупни приходи         1,529,388.00 ден.  
             
Трошоци            
             
1 Трошоци за банкарска провизија       9,276.00 ден.  
2 Трошоци за негативни курсни разлики       2,678.00 ден.  
3 Авторски договори       723,473.00 ден.  
4 Услуги по договор за дело       125,373.00 ден.  
5 Останати расходи       8,841.00 ден.  
6 Трошоци за канцелариски материјали и набавки       12,793.00 ден.  
7 Трошоци за материјали за проекти       41,864.00 ден.  
8 Трошоци од отпис на ситен инвентар       570.00 ден.  
9 Угостителски и хотелски услуги за проектни активности       108,364.00 ден.  
10 Трошоци за ПТТ, телефон...       31,998.00 ден.  
11 Комунални трошоци ( вода, струја и сл... )       33,670.00 ден.  
12 Трошоци за наемнина од физички лица       139,622.00 ден.  
13 Патни трошоци за проектни активности       220,558.00 ден.  
14 Трошоци за осигурување на патници       4,329.00 ден.  
15 Трошоци за сметководствени услуги       18,880.00 ден.  
16 Трошоци за регистрација на домен       799.00 ден.  
17 Трошоци за изнајмување на сали и опрема       36,580.00 ден.  
             
Вкупни трошоци         1,519,668.00 ден.  
Данок на непризнати трошоци за 2016 година         - ден.  
Наменски средства за 2017 година         9,720.00 ден.  
             
             
             
             
             
             
             
Биланс на состојба на 31.12.2016 година            
             
СРЕДСТВА            
             
1 Основни средства       65,148.00 ден.  
2 Исправка на основни средства       -25,572.00 ден.  
3 Денарска сметка       1,636.00 ден.  
4 Денарска благајна       11,031.00 ден.  
5 Побарување за аванси       23,000.00 ден.  
6 Побарување за даноци од државата       69.00 ден.  
7 Однапред предвидени трошоци       142,756.00 ден.  
8 Аванси       46,000.00 ден.  
             
ВКУПНИ СРЕДСТВА         264,068.00 ден.  
             
             
ОБВРСКИ            
             
1 Обврски кон добавувачи       158,741.00 ден.  
2 Деловен фонд       39,576.00 ден.  
3 Обврски за краткорочни заеми       37,000.00 ден.  
4 Обврски за даноци       19,031.00 ден.  
5 Наменски средства за 2016 година       9,720.00 ден.  
             
ВКУПНО ОБВРСКИ         264,068.00 ден.  
             

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПЕРИОД 01.01.2017-31.12.2017
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2017-31.12.2017      
       
Приходи      
       
1 Приходи од камати   1.00 ден.
2 Приходи од проекти   897,401.00 ден.
3 Пренесен вишок од минатата година   9,720.00 ден.
4 Вонредни приходи   4.00 ден.
       
Вкупни приходи     907,126.00 ден.
       
Трошоци      
       
1 Трошоци за банкарска провизија и ЦРМ   9,885.00 ден.
2 Трошоци за негативни курсни разлики   3,488.00 ден.
3 Авторски договори   236,767.00 ден.
4 Трошоци за даноци   51,626.00 ден.
5 Останати расходи   46,000.00 ден.
6 Трошоци за канцелариски материјали и набавки   15,946.00 ден.
7 Трошоци за материјали за проекти   500.00 ден.
8 Трошоци од отпис на ситен инвентар   3,490.00 ден.
9 Угостителски и хотелски услуги за проектни активности   155,640.00 ден.
10 Трошоци за ПТТ, телефон...   42,467.00 ден.
11 Комунални трошоци ( вода, струја и сл... )   24,972.00 ден.
12 Трошоци за наемнина од физички лица   147,600.00 ден.
13 Патни трошоци за проектни активности   61,260.00 ден.
14 Трошоци за обуки   22,140.00 ден.
15 Трошоци за сметководствени услуги   25,780.00 ден.
16 Трошоци за регистрација на домен   799.00 ден.
17 Трошоци за опрема   7,790.00 ден.
       
Вкупни трошоци     856,150.00 ден.
Данок на непризнати трошоци за 2017 година     - ден.
Наменски средства за 2018 година     50,976.00 ден.
       
       
       
       
       
       
       
Биланс на состојба на 31.12.2017 година      
       
СРЕДСТВА      
       
1 Основни средства   73,850.00 ден.
2 Исправка на основни средства   -39,142.00 ден.
3 Денарска сметка   2,140.00 ден.
4 Денарска благајна   8,153.00 ден.
5 Побарување за аванси   109,300.00 ден.
6 Побарување за даноци од државата   69.00 ден.
7 Авансни уплати   3,907.00 ден.
ВКУПНИ СРЕДСТВА     158,277.00 ден.
       
       
ОБВРСКИ      
       
1 Деловен фонд   34,708.00 ден.
2 Обврски кон добавувачи   27,043.00 ден.
3 Обврски за краткорочни заеми   7,000.00 ден.
4 Обврски за даноци   38,550.00 ден.
5 Наменски средства за 2018 година   50,976.00 ден.
       
ВКУПНО ОБВРСКИ     158,277.00 ден.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПЕРИОД 01.01.2018-31.12.2018
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018-31.12.2018
Приходи
1 Приходи од проекти 183,809.00 ден.
2 Пренесен вишок од минатата година 50,976.00 ден.
3 Prihodi od porane{ni godini 38,550.00 ден.
Вкупни приходи 273,335.00 ден.
Трошоци
1 Трошоци за банкарска провизија 6,099.00 ден.
2 Трошоци за негативни курсни разлики 344.00 ден.
3 Tro{oci za CRM 2,100.00 ден.
4 Авторски договори 28,000.00 ден.
5 Трошоци за даноци 94,500.00 ден.
6 Останати расходи 3,334.00 ден.
7 Угостителски и хотелски услуги за проектни активности 12,000.00 ден.
8 Трошоци за ПТТ, телефон... 25,939.00 ден.
9 Комунални трошоци ( вода, струја и сл... ) 14,478.00 ден.
10 Патни трошоци за проектни активности 16,750.00 ден.
11 Трошоци за сметководствени услуги 27,050.00 ден.
12 Трошоци за регистрација на домен 799.00 ден.
Вкупни трошоци 231,393.00 ден.
Данок на непризнати трошоци за 2018 година - ден.
Наменски средства за 2019 година 41,942.00 ден.
Биланс на состојба на 31.12.2018 година
СРЕДСТВА
1 Основни средства 73,850.00 ден.
2 Исправка на основни средства -49,915.00 ден.
3 Денарска сметка 8,698.00 ден.
4 Денарска благајна 1,628.00 ден.
5 Побарување за аванси 94,300.00 ден.
6 Побарување за даноци 69.00 ден.
ВКУПНИ СРЕДСТВА 128,630.00 ден.
ОБВРСКИ
1 Деловен фонд 23,935.00 ден.
2 Обврски кон добавувачи 55,043.00 ден.
3 Обврски за краткорочни заеми 7,000.00 ден.
4 Обврски за даноци 710.00 ден.
5 Наменски средства за 2018 година 41,942.00 ден.
ВКУПНО ОБВРСКИ 128,630.00 ден.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПЕРИОД 01.01.2019-31.12.2019
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019-31.12.2019      
         
А: БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ      
I: Приходи      
1 Приходи од проекти   217861  
2 Пренесен вишок од минатата година   41942  
3 Приходи од отпис   55753  
4 Приходи од камата   1  
Вкупни приходи     315557  
         
II: Трошоци      
         
1 Трошоци за банкарска провизија   3822  
2 Трошоци за негативни курсни разлики   257  
3 Трошоци за ЦРМ   2100  
4 Трошоци за договор дело   80649  
5 Останати расходи   990  
6 Угостителски и хотелски услуги за проектни активности   76112  
7 Трошоци за ПТТ, телефон...   17602  
8 Комунални трошоци ( вода, струја и сл... )   5387  
9 Трошоци за сметководствени услуги   26600  
10 Трошоци за регистрација на домен      
Вкупни трошоци     213519  
Данок на непризнати трошоци за 2019 година     0  
Наменски средства за 2020 година     102038  
         
         
         
         
         
         
         
Б: БИЛАНС НА СОСТОЈБА      
         
I: Средства      
         
1 Основни средства   74662  
2 Исправка на основни средства   -60988  
3 Денарска сметка   50697  
4 Денарска благајна   494  
5 Побарување за аванси   90188  
6 Побарување за даноци   69  
         
ВКУПНИ СРЕДСТВА     155122  
         
         
II: Обврски      
         
1 Деловен фонд   13674  
2 Обврски кон добавувачи   410  
3 Обврски за краткорочни заеми   39000  
4 Наменски средства за 2019 година   102038  
         
ВКУПНО ОБВРСКИ     155122  
         
      0  
Скопје, 29.02.2020